top of page
ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit document bevat de algemene voorwaarden voor de levering van diensten en/of verkoop van producten door BinnensteBuiten.

 

Artikel 1:

De hiernavolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele verhouding tussen de tuinontwerper en de cliënt. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk mits de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de tuinontwerper. Deze overeenkomst vervangt alle voorgaande schriftelijke en/of mondelinge overeenkomsten.

Artikel 2:

De tuinontwerper engageert zich door middel van deze overeenkomst tot het leveren van adviezen en ontwerpen van een tuin in de ruimst mogelijke zin van het woord. De tuinontwerper voert de door de cliënt aanvaarde opdrachten naar best vermogen uit en behartigt de opdrachten volgens de regels van de kunst met de zorg van een goede opdrachtnemer. De cliënt kan de tuinontwerper niet aansprakelijk stellen voor enige vorm van schade die mogelijk voortvloeit uit de adviezen en ontwerpen. Deze overeenkomst omvat een middelenverbintenis en geen resultaatverbintenis.

Artikel 3:

Elke vermelde uitvoeringstermijn geldt slechts als streefdatum. De overschrijding van deze termijn kan niet aanzien worden als geldige reden tot verbreking van de overeenkomst en/of aanleiding geven tot enige schadeclaim.

Artikel 4:

Al de offerten van de tuinontwerper, onder welke vorm dan ook, worden gegeven ten titel van aanduiding en zijn louter informatief en blijven 30 dagen geldig.

Artikel 5:

Klachten betreffende de verstrekte diensten dienen schriftelijk onder de vorm van een aangetekende brief toe te komen op het adres van de tuinontwerper ten laatste veertien dagen na de factuurdatum. Bij gebreke daarvan wordt de factuur beschouwd definitief aanvaard te zijn door de cliënt.

Artikel 6:

Klachten omtrent een deel van de factuur ontslaan de cliënt niet van zijn verplichting de factuur en inzonderheid het niet betwiste deel ervan te betalen binnen de gestelde termijn.

Artikel 7:

De facturen zijn behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst betaalbaar ten laatste dertig dagen na factuurdatum d.m.v. overschrijving op de bankrekening van de tuinontwerper.

Artikel 8:

Bij niet-betaling van de factuur of een deel ervan op de vervaldag wordt van automatisch rechtswege en zonder aanmaning of enige ingebrekestelling interest gevorderd. Deze nalatigheidinterest wordt berekend a rato van 7% per jaar. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10% per jaar, met een minimum van 50 euro ten titel van schadebeding voor alle invorderingskosten en contractuele schade. De niet-betaling op vervaldag van een factuur maakt het verschuldigd saldo van andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9:

De tuinontwerper heeft het recht om een lijst aan te leggen met daarin de persoonlijke gegevens van de cliënt. Om de persoonlijke levenssfeer van de cliënt te beschermen heeft de cliënt recht op inzage, verbetering en verwijdering van de gegevens. De persoonlijke gegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie en/of adviezen te verstrekken. De persoonlijke gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden.

Artikel 10:

Het is de cliënt verboden om de door de tuinontwerper ontwikkelde teksten, beelden, tekeningen, computergrafieken, films, programma’s of software, cd-roms, dvd’s of websites over te dragen of door te verkopen, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de tuinontwerper. Laatstgenoemde behoudt zich het recht voor om de koper te factureren voor het aanvullende gebruik van die producten of diensten.

Artikel 11:

Indien een of meerdere bedingen ongeldig of nietig zijn, dan tast dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.

Artikel 12:

In de volgende gevallen kan de tuinontwerper het contract als ontbonden beschouwen, zonder ingebrekestelling en zonder dat gerechtelijke tussenkomst nodig is, en kan hij/zij de teruggave eisen van een geleverd goed dat nog niet volledig werd betaald als zijnde zijn/haar eigendom, dit alles zonder afbreuk te doen aan zijn/haar recht op schadevergoeding voor de kosten en schadeloosstelling 

1 als de cliënt failliet of in liquidatie verklaard wordt, als hij een gerechtelijk akkoord aangevraagd heeft of als

2 als de cliënt, algemeen bekend, niet meer solvabel is en zijn financiële verplichting niet meer nakomt

3 als er beslag werd gelegd op het geheel of op een deel van zijn eigendom

4 als de cliënt overleden is of onder voogdij werd geplaatst

5 als de cliënt zijn verplichtingen niet nakomt, met name de verplichting om de prijs te betalen, ondanks een kennisgeving die gedurende acht kalenderdagen zonder gevolg is gebleven

6 als de cliënt failliet of in liquidatie verklaard wordt, als hij een gerechtelijk akkoord aangevraagd heeft of als de cliënt zijn activiteiten of een belangrijk deel daarvan gestaakt of afgestaan heeft.

Artikel 13:

De tuinontwerper mag zich bij de uitvoering van zijn verplichtingen in de plaats laten stellen door een andere juridische persoon die hij geschikt acht het contract uit te voeren.

Artikel 14:

Enkel het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. De rechtbank te Gent is exclusief bevoegd bij geschillen omtrent deze overeenkomst. In afwijking hiervan kan de cliënt door de tuinontwerper gedagvaard worden voor de rechtbank van zijn woonplaats of van de plaats waar deze overeenkomst moet worden uitgevoerd.

bottom of page